DAKTARIN® and DATKACORT®

DAKTARIN® 2% Cream
DAKTARIN® Powder
DAKTARIN® Aktiv Spray Powder
DAKTARIN® Aktiv Cream
DAKTARIN® Gold 2% Cream
DAKTARIN® Sugar Free 2% Oral Gel
DAKTARIN® Intensiv Cream
DATKACORT® Hydrocortisone Cream

DAKTARIN® 2% w/w Cream

DAKTARIN® 2% Oral Gel